Skip to content
Privacybeleid

Vrijzinnigen NBP Wassenaar, gevestigd aan de Lange Kerkdam 46, 2242 BW Wassenaar, Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Vrijzinnigen NPB Wassenaar
Lange Kerkdam 46
2242 BW Wassenaar
Vrijzinnigen NPB Wassenaar is de functionaris Gegevensbescherming van de Vrijzinnigen NPB Wassenaar Hij/zij is te bereiken via secretaris@vrijzinniginwassenaar.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Vrijzinnigen NPB Wassenaar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Titulatuur
Burgerlijke staat
Geboortedatum
Adresgegevens
Wijknummers
Kinderen
Datum van overlijden
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
secretaris@vrijzinniginwassenaar.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Vrijzinnigen NBP Wassenaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– normale bedrijfsvoering (uitvoeren/ innen betalingen, maken van facturen, verwerken notulen, informeren bestuursleden, het nemen van bestuursbesluiten. Het vervullen van de taken van de voorganger voor het vervullen van haar taak om leden in moeilijke tijden bij te staan.
– het verzenden van ons maandblad Opgang;
– het u aanschrijven over activiteiten van de vereniging;
– het verzenden van de nieuwsbrief.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Vrijzinnigen NPB Wassenaar bewaart uw persoonsgegevens zo lang u lid bent. Na afloop van het lidmaatschap worden de gegevens nog twee jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Vrijzinnigen NPB Wassenaar deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het functioneren van de vereniging en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vrijzinnigen NPB Wassenaar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onder deze derden verstaan we onder andere diegenen die ons maandblad Opgang drukken en verzenden, degene die de ledenadministratie bijhoudt en het bureau dat de financiële administratie verricht voor de vereniging, evenals het bedrijf, dat het administratiesysteem host.
Vrijwilligers o.a. in het kader als wijkhoofd. Tijdens de diensten worden overleden leden herdacht. De kerkdienst wordt uitgezonden via een open verbinding via de kerkomroep.

Foto’s die gebruikt worden voor publicaties of plaatsing op de website worden alleen gebruikt na toestemming van de maker en eventuele belanghebbenden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vrijzinnigen NPB Wassenaar en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:
secretaris@vrijzinniginwassenaar.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een afspraak te maken om uw gegevens in te zien. Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt hiervoor een afspraak maken via:
secretaris@vrijzinniginwassenaar.nl

Vrijzinnigen NPB Wassenaar wijst u erop, dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Vrijzinnigen NPB Wassenaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via
secretaris@vrijzinniginwassenaar.nl

17 juli 2018

Back To Top
Zoeken