Skip to content
ANBI

FORMELE NAAM:
De Vrijzinnigen NPB Wassenaar met de formele naam: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Wassenaar.
De vereniging is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van een beschikking die aan de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Wassenaar is toegekend en op grond van een groepsbeschikking, die is toegekend aan de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, handelend onder de naam Vrijzinnigen Nederland.

RSIN-nummer van de afdeling Wassenaar: 002815412
RSIN-nummer van de landelijke vereniging: 001611120

CONTACTADRES:
Vrijzinnigen NPB Wassenaar
Lange Kerkdam 46
2241 BW Wassenaar
Telefoon: 070-5115771; E-mail: secretaris@vrijzinniginwassenaar.nl

DOELSTELLING:
De vereniging stelt zich ten doel het vrijzinnig Christelijk geloofsleven te bevorderen alsmede ruimte te geven aan vrijzinnig religieus leven. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a: Het aanstellen van een of meer predikant-voorgangers aan wie het pastorale werk is opgedragen.
b: Het houden van godsdienstoefeningen.
c: Het houden van gesprekskringen, lezingen, cursussen en dergelijke.
d: Het doen geven van godsdienstonderwijs in en buiten schoolverband door de predikant en/of andere daartoe aangewezen krachten.
e: Het samenwerken met kerkgenootschappen, de Gemeente en groepen.
f: Huis- en ziekenbezoek.
g: Het aanwenden van alle wettige middelen, die aan het doel van de vereniging, in de ruimste zin van het woord, en ter versterking van de band tussen de leden kunnen dienen.
Voor meer uitgebreide informatie over de diverse activiteiten wordt verwezen naar omschrijvingen van de activiteiten op deze website.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Het bestuur bestaat momenteel uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, kerkmeester en drie leden algemeen.

BELONINGSBELEID: Het bestuur verricht zijn werkzaamheden als vrijwilliger, waarbij eventueel gemaakte kosten worden vergoed. De Voorganger wordt als zelfstandige volgens de regels van Vrijzinnigen Nederland betaald die hierin de Protestantse Kerk Nederland volgt. De koster en de organisten worden per activiteit betaald. De overige werkzaamheden worden op vrijwillige basis gedaan.

FINANCIEEL OVERZICHT

JAARVERSLAGEN

BELEIDSPLAN

PUBLICATIEPLICHT

Back To Top
Zoeken