Skip to content
Terugblik kerkdienst Palmpasen

De kerkdienst op Palmpasen stond natuurlijk in het teken van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Ds Tom Mikkers heeft deze dienst samengesteld en de teksten ter overdenking geschreven. Deze werden vanwege ziekte uitgesproken door Karin Vogelaar. Johan Bouwer verzorgde de Bijbellezing. Elly Rote begeleidde de samenzang en speelde na de preek op het orgel.

Luister terug

De dienst begint vanaf 11 minuten en 50 seconden.

Orde van dienst

Inleidende woorden

Opening en welkom

Lied 552 Dit is een dag van zingen

Dit is een dag van zingen
Voorgoed zijn wij bevrijd
Gods kracht zal ons omringen
zijn liefde duurt altijd
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede
wij zullen binnentreden
en leven ongestoord

Dit is een dag van zegen
een dag van feest en licht
van palmen hoog geheven
van zon en vergezicht
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen
uw vrede uit te dragen
Loof God, want Hij is goed

Moment van inkeer

Weet gij waar de wind geboren

Weet gij waar de wind geboren, 
waar de dauw geboren is? 
Weet gij kunstig op te sporen 
wat hierbij, hierboven is? 
Weet gij wat de sterren zijn, en 
wat de zon, de mane? Wat 
in de bergen, in de mijnen 
ligt en in de zee bevat? 
Weet gij iets klaar uit te leggen 
van al ’t geen men u vragen kan? 
Antwoord dan en wil mij zeggen: 
Dichten…wat is dichten dan? 

Guido Gezelle
uit: Volledige dichtwerken,
Standaard, 1971.

 

Introductie samenzang

Lied 865 Komt nu met zang van zoete tonen

Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer,
zijn lof vermeer’,
die zulken groten werk
gedaan heeft voor zijn kerk!

De Heer heeft eertijds zijnen volke
geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duist’re wolke,
maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij die Heer,
die ons ook weer
geeft, na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.

Lezing lucas 19:29-40

Lied 553 Stap voor stap gaat door Jeruzalem

Stap voor stap gaat door Jeruzalem
Jezus op de rug van een ezelin.
Kinderen zwaaien takken, zingen:
‘Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!’

Massa’s mensen in Jeruzalem:
Waarom rijdt Hij niet op een prachtig paard,

als een generaal ten strijde?
‘Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!’

Massa’s mensen in Jeruzalem;
vol verbazing zien zij deze man
rustig op zijn ezel rijden:
‘Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!’

Stap voor stap gaat door Jeruzalem
Jezus op de rug van een ezelin.
Zullen wij de kinderen volgen:
‘Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!’

Preek

Orgelspel: O Lamm Gottes unschuldig “ van J.S. Bach

Gebeden

 

 

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.

Amen

Slotwoorden

Slotlied Er is een stad voor vriend en vreemde gevolgd door zegen

 

 

 

Back To Top
Zoeken